• chengyunlaw

仙女散鱼


犹他州一个鱼苗投放者认为把鱼放在水缸里长途跋涉到湖边去投放鱼苗太受罪,并且死亡率高,就想了一个办法叫“仙女散鱼”,把鱼从飞机上直接投到湖中,据说鱼苗的成活率居然是95%以上。 谁说只有人类喜欢玩刺激。😊😊😊 


13 views0 comments

6088 Franconia Rd
Suite C
Alexandria, Virginia 22310
USA

Phone : (703) 971-8887

              (703) 887-6786

              (703) 921-2588

              (202) 725-6566 

Fax:        (888) 510-6158

©2018 BY ATTORNEY CHENG. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM