• chengyunlaw

H1b最新动态


根据美国移民局颁布的消息,如果你在2018年提交了H1b申请,但是到目前为止还没有接到批覆的话,你可以支付1500美金的加急费,移民局会在15天之内对你的申请作出批覆。 关于2019年的H1b申请是否可以办加急?移民局尚未作出明确的回复。 


11 views0 comments

6088 Franconia Rd
Suite C
Alexandria, Virginia 22310
USA

Phone : (703) 971-8887

              (703) 887-6786

              (703) 921-2588

              (202) 725-6566 

Fax:        (888) 510-6158

©2018 BY ATTORNEY CHENG. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM